चोघडिया

चोघडिया

चोघडिया 1080 1080 ManiBhadra Samadhan


16 – Feb – 2021

रोग  06:59:11 –   08:23:15
उद्वेग  08:23:15 – 09:47:19
चल  09:47:19 –   11:11:23
लाभ  11:11:23 –   12:35:28
अमृत  12:35:28 – 13:59:32
काल  13:59:32 – 15:23:36
शुभ  15:23:36 –   16:47:40
रोग  16:47:40 –  18:11:44
काल  18:11:44 –   19:47:34
लाभ  19:47:34 –  21:23:23
उद्वेग  21:23:23 – 22:59:13
शुभ  22:59:13 – 24:35:02
अमृत  24:35:02 -26:10:51
चल  26:10:51 – 27:46:41
रोग  27:46:41 – 29:22:30
काल  29:22:30 -30:58:20