चोघडिया

चोघडिया

चोघडिया 1080 1080 ManiBhadra Samadhan


12 – Mar – 2021
चल  06:34:59 –   08:04:03
लाभ  08:04:03 –   09:33:08
अमृत  09:33:08 – 11:02:12
काल  11:02:12 –   12:31:16
शुभ  12:31:16 –   14:00:20
रोग  14:00:20 –   15:29:24
उद्वेग  15:29:24 –   16:58:28
चल  16:58:28 –   18:27:32
रोग  18:27:32 –   19:58:19
काल  19:58:19 –   21:29:07
लाभ  21:29:07 –   22:59:54
उद्वेग  22:59:54 –   24:30:42
शुभ  24:30:42 –   26:01:29
अमृत  26:01:29 –  27:32:16
चल  27:32:16 –   29:03:04
रोग  29:03:04 –   30:33:51