चोघडिया -26/05/2021

चोघडिया -26/05/2021

चोघडिया -26/05/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:25:23 –   07:08:35
अमृत  07:08:35 –   08:51:47
काल  08:51:47 –   10:34:59
शुभ  10:34:59 –   12:18:11
रोग  12:18:11 –   14:01:22
उद्वेग  14:01:22 –   15:44:34
चल  15:44:34 –   17:27:46
लाभ  17:27:46 –   19:10:58
उद्वेग  19:10:58 –   20:27:44
शुभ  20:27:44 –   21:44:29
अमृत  21:44:29 –   23:01:15
चल  23:01:15 –   24:18:00
रोग  24:18:00 –   25:34:45
काल  25:34:45 –   26:51:31
लाभ  26:51:31 –   28:08:16
उद्वेग  28:08:16 –   29:25:02